تبلیغات به نفع کیست ؟

تبلیغات به نفع کیست ؟ تا به حال به این موضوع فکر کره ای که تبلیغات برای چه کسی بهتر است . قطعا تبلیغات هم برای نمایش و هم برای آگهی هنه یا شرکتی که آگهی را اجاره می کن خوب و اثر بخش است . هم این وسط پول به جیب سایت نمایش می […]